NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Landschappelijk recreatief eiland

te Maurik

Voor de voormalige steenfabriek Rijnbanddijk in Maurik hebben we een ideeënschets vervaardigd. Belangrijke aspecten die spelen bij deze ontwikkeling zijn: de aanwezige bodemverontreiniging, de buitendijkse ligging, de waterberging, de natuurwaarden en het sterk recreatieve karakter van het eiland van Maurik. In het gebied ontstaat een nieuw landschap dat gevormd wordt door een bijzonder vormgegeven dijklichaam dat als icoon voor het gebied gaat dienen. Het dijklichaam wordt omgeven door water en plas-dras situaties waardoor een eiland ontstaat. Bestaande gradiënten in het gebied worden gebruikt en uitvergroot. De bodemverontreiniging die op de plek aanwezig is wordt in het dijklichaam opgenomen, ingepakt en afgedekt met aarde die vrijkomt door het graven van nieuw water. De hogere delen van het dijklichaam kunnen gebruikt worden voor droge woonvormen en vormen van recreatie. Het dijklichaam mag op plekken onnatuurlijk hoog zijn zodat het een nieuw element wordt in het landschap. Op het hoogste punt kan een landmark geplaatst worden. De natte delen van het dijklichaam bieden plek aan nieuwe woonvormen die inspelen op het aspect water en aan allerlei vormen van watergebonden recreatie.

Nieuw water
In het gebied wordt een nevengeul langs de Rijnbandijk gegraven. Het nieuwe water biedt extra ruimte aan de rivier. In recreatieve zin heeft het een meerwaarde omdat het plaats kan bieden aan extra aanlegplaatsen voor boten en drijvende functies zoals een overnachtingsplek (hotelboot), een (nautisch) museum en seizoensgebonden horeca. In ecologisch opzicht biedt het nieuwe water een meerwaarde omdat er ‘stil’ water aan het gebied wordt toegevoegd. Hier is geen plaats voor boten en waterrecreatie maar voor natuur. Deze gebieden vormen een goede broedplaats voor vissen en amfibieën.

Nieuwe plek
Het nieuwe dijklichaam wordt letterlijk het ‘Eiland van Maurik’ aan de Rijnbandijk. Met deze ontwikkeling wordt het water dichter bij het dorp gebracht en wordt het een plek die iets te bieden heeft voor het dorp. Het eiland wordt gemarkeerd door een compact en markant bebouwingscluster (referentie: bastion). Hierin kunnen verschillende functies een plaats krijgen zoals: wonen, zorg, horeca en cultureel- maatschappelijke voorzieningen. Het nieuwe eiland kan tevens plaats bieden aan bijvoorbeeld een dorpsstrandje of een vissersplek. Op het eiland komen routes te lopen. Het gebied wordt daarmee toegankelijk voor bewoners van Maurik, bewoners van het nieuwe eiland en recreanten..

Opdrachtgever:
Koemans projectontwikkeling bv

Planperiode:
2010

Status:
ideeënschets (vervaardigd in dienst van Croonen Adviseurs)

Programma:
woningen en diverse voorzieningen