NieuwBlauw
stedenbouw en landschap

Opdracht Ruimtelijke visie centrumhaven Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft het voornemen een impuls te geven aan het gebied van de haven, de kreek en het winkelcentrum van Dinteloord. De ruimtelijke visie die de basis vormt voor toekomstige beslissingen over de inrichting, kwaliteit en beeldkwaliteit van het centrumhavengebied van Dinteloord wordt samen met bewoners en gebruikers ontwikkeld. In het planproces gaan we samenwerken met Ruimteschepper, waarbij we met online tool Maptionaire bewoners en gebruikers gaan bevragen om samen tot een nieuwe invulling te komen. Het resultaat is een breed gedragen inspiratiedocument met de inbreng van veel partijen.

Centrumhaven Dinteloord

Ontwikkelingsvisie woonwijk Te Werve in Rijswijk (Zuid-Holland)

De naoorlogse woonwijk Te Werve is volop in (her)ontwikkeling. De wijk is in opzet fraai, met haar kenmerkende stempelpatronen, mooie lanen en ruime openbare ruimte. Echter de vele portiekwoningen die in de tijd van de wederopbouw gewenst waren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en aan de woningbehoefte van nu.
NieuwBlauw is door Rijswijk Wonen gevraagd een toekomstvisie op te stellen waarbij de wijk kan transformeren binnen de gestelde randvoorwaarden tot een aantrekkelijke woonwijk met een grote diversiteit aan woonsferen en woonprogramma.

Te Werve Hank

Inrichtingsplan De Virieupark Zaltbommel

NieuwBlauw is door BPD/Trebbe gevraagd ondersteuning te bieden bij het aanpassen en verder uitwerken van het verkavelingsplan en van de openbare ruimte voor De Virieupark te Zaltbommel. Het plangebied betreft het voormalige fabrieksterrein van Van Voorden Gieterij en de agrarische gronden tussen De Virieusingel en de A2.
Het aangepaste verkavelingsplan wordt uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte met voorstel voor materiaalgebruik, profielen, beplanting en woonsfeer. Samen met Waterpas [civiel adviesbureau] maken we het ontwerp en de civiel technische uitwerking.

Inrichtingsschets Virieupark Zaltbommel

Leefbaarheidsonderzoek Vogelbuurt te Hank

De gemeente Werkendam en Woonlinie zien dat de leefbaarheid in de Vogelbuurt in Hank onder druk komt te staan. Er is weinig openbaar groen in de wijk, parkeren wordt een probleem, tuinen worden verhard, erfafscheidingen zien er rommelig uit. Vanuit bewoners zijn er klachten over parkeren en verlichting. NieuwBlauw is gevraagd in beeld te brengen waar de zwakke punten liggen en welke mogelijkheden er zijn die te verbeteren. Voordat Gemeente en Woonlinie beslissen hoe verder te gaan met de wijk willen zij eerst met elkaar de problemen en kansen in beeld hebben. Deze gezamenlijke inventarisatie van de wijk kan als input dienen voor het vormgeven van het vervolgtraject (mate van participatie, ambitieniveau, financiële middelen, doorlooptijden).

Vogelbuurt Hank

Geselecteerd stedenbouwkundige visie MFA Hapert

De gemeente Bladel heeft het voornemen om in Hapert een MultiFunctionele Accommodatie te ontwikkelen. In het hart van het dorp rondom de Severinuskerk en de sporthal. In het MFA worden onderwijs – sport – zorg & ontmoeten bij elkaar  geclusterd. Om een goede afweging voor de verder planvorming te kunnen maken heeft de gemeente 3 bureaus geselecteerd om hun visie op dit vraagstuk te geven. Wij zijn één van de drie geselecteerde bureaus.

mfa-hapert-2

Herinrichting + participatietraject Het Eind te Gorinchem

Het Eind is een uniek stukje historische stad van Gorinchem. Het heeft een zeer nautisch karakter door de sluizen en de binnenhaven. Vanuit de Lingehaven aan de Boven Merwede is het een belangrijk toegangsgebied tot de winkelstraten van Gorinchem.
Het college van Gorinchem heeft besloten dat herinrichting van de openbare ruimte gewenst is. De huidige inrichting van het Eind doet onvoldoende recht aan de bijzonderheid van deze plek. Daarnaast vormt zwaar verkeer een problemen in het gebied, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Uitgangspunt van de gemeente is de herinrichting van Het Eind samen met de bevolking op te pakken.
Samen met Ruimteschepper verzorgen wij dit proces. Voor het ophalen en delen van de informatie gebruiken we specifieke tools. We maken o.a. gebruik van het enquête programma Maptionnaire en tijdens ontwerpavonden maken we gebruik van interactieve maptables.

gorinchem

Storytelling Energielandschap Oirschot

Gemeente Oirschot en de Brabantse Milieufederatie [BMF] zijn in de lijn van het Uitvoeringsprogramma Energie aan het nadenken over de energietransitie van de gemeente Oirschot en de daarbij behorende mogelijkheden. Alle belanghebbenden worden hierbij nadrukkelijk betrokken. De grote uitdaging is om de ideeën en perspectieven over duurzaamheid en het energielandschap samen te brengen in één beeld.
Diverse Oirschotse belangenorganisaties zijn geïnterviewd door het BMF. Deze interviews zijn door NieuwBlauw vertaald in een beeldverhaal. Ieder interview op één poster. Op deze wijze worden diverse duurzaamheidsthema’s bespreekbaar maar ook vergelijkbaar. Daarnaast is het een startschot om het publieke debat aan te gaan met de bevolking van Oirschot.

energielandschap-oirschot

Lentse Warande: podium zonder decor

Presentatie dinsdag 13 september 2016

Door het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) is Sander Klein Obbink van NieuwBlauw gevraagd om een rol als ‘intendant’ op zich te nemen. Sander vult deze rol in door de ontwikkelingen rond Nijmegen kritisch te bekijken en door het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het maatschappelijk/politiek debat.
Onderwerp van het ontwerpend onderzoek is de eind 2015 gerealiseerde nevengeul. Een haast on-Hollands ambitieus project. Drie prachtige bruggen verbinden Nijmegen met het nieuwe stadsdeel ten noorden van de Waal. Een nieuw eiland, een nieuwe recreatieve wereld. De Lentse Warande als kroonstuk. Een podium aan de nevengeul, onderdeel van de dijk. Geïnspireerd op voorbeelden in het buitenland. Gedeelde trots.
We geven het intendantschap invulling met een reflectie op de ingezette ontwikkeling en beschouwen de as tussen Nijmegen en Lent. Een zoektocht naar de route van de Waalkade over de Waal naar I-lent, de nevengeul, de Lentse Warande en het dorp Lent.
Plannen zijn bestudeerd, het gebied is verkend. Welke weg is ingeslagen en welke kansen biedt deze ingeslagen weg?
We zoomen in op de Lentse Warande. Een podium zonder decor. Wat biedt het decor op I-lent en wat wordt de verbinding met (het dorp) Lent?
Naast onze presentatie geven Michel Schreinemachers van Next Architecten en Johan Blokland van opZoom Architecten presentaties van hun inzending voor de ‘adaptieve dijk’. Een ontwerpprijsvraag in het kader van het overkoepelende BNA onderzoek.
De presentatie onze zoektocht vindt plaats op dinsdag 13 september om 20.00 uur in het Bouwlab op de Lentse Warande aan de Spiegelwaal (adres: Parmasingel, Lent).
Kaarten zijn te bestellen via  https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/ideenpresentatie-wonen-aan-de-waal.

 

uitnodiging-nb

Stedenbouwkundige visie locatie Slingerbos te Ophemert

NieuwBlauw is door de gemeente Neerijnen gevraagd een stedenbouwkundige visie op te stellen voor de ontwikkelingslocatie Slingerbos. De locatie is gelegen aan de oostzijde van de kern, opgespannen tussen de Molenstraat en de Waaldijk.
De nieuwe wijk word de nieuwe dorpsrand en de geleidelijke overgang tussen dorp en landschap. De geleidelijke overgang word door een aantal doorzichten gerealiseerd om de relatie tussen het dorp en het landschap vorm te geven. Door de ligging tegen de Waaldijk heeft het gebied specifieke hydrologische kenmerken waaronder kwel. Om hier goed op in te kunnen spelen hebben we nauw samengewerkt met een hydroloog.

slingerbos-ophemert

Stedenbouwkundige visie Burgtstraat Boekel

In de luwte van het centrum, achter de Heilige Agatha kerk ligt de oude kapel van Sint Petrus. De voormalige kloosterkerk van de Zusters van Schijndel. Bij het vertrek van de zusters eind jaren 60 is het klooster gesloopt maar de kapel behouden. In de huidige situatie is de kapel vanaf de omliggende wegen nauwelijks ervaarbaar door de seniorenwoningen die om de kapel zijn gepositioneerd.
De woningbouwvereniging Peelrand Wonen heeft NieuwBlauw gevraagd een ruimtelijke studie te verrichten naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie met behoud van de Sint Petrus kapel. In alle modellen krijgt de kapel een uitgesproken positie met daaromheen senioren appartementen binnen een parkachtige setting.

st-petruskapel-boekel